Impost sobre el valor afegit

Model 347

Declaració anual d’operacions amb terceres persones

Qui l’ha de presentar: persones i entitats que realitzin activitats empresarials o professionals i aquestes operacions superin respecte d’una altra persona o entitat 3.005,60 €, o 300,51 € quan es realitzin funcions de cobrament per compte de tercers d’honoraris professionals derivats de la propietat intel·lectual, industrial o d’autor o altres per compte dels seus socis, col·legiats o associats.

No obligats a presentar-lo: qui realitzi a Espanya activitats empresarials o professionals sense establiment permanent; persones físiques i entitats en règim d’atribució de rendes per les activitats en estimació objectiva i simultàniament en els règims especials d’IVA simplificat, agricultura, ramaderia i pesca, i recàrrec d’equivalència, excepte per les operacions que expedeixin factura;  i qui estigui obligat a presentar el model 340.

Operacions que no s’hi ha d’incloure: les que no s’ha d’expedir factura, les realitzades al marge de l’activitat empresarial o professional, les no subjectes o exemptes d’IVA, les fetes a títol gratuït, arrendaments exempts d’IVA, les realitzades per entitats de caràcter social exemptes d’IVA, importacions i exportacions, i totes aquelles respecte les quals hi ha obligació periòdica de subministrament d’informació a l’Administració.

Periodicitat: mes de febrer.La presentació es pot fer en paper si hi ha menys de 15 registres o telemàticament. Obligatori telemàticament per les SA, SL i grans empreses i si hi ha més de 15 registres.

Torna a dalt