Gestió i control

Dipòsit dels comptes anuals

LEGALITZACIÓ DELS LLIBRES COMPTABLES

 1. Legalització: La presentació en el Registre Mercantil mitjançant suport en magnètic (CD o disquet), paper o via telemàtica, en el transcurs dels 4 mesos següents a la data de tancament.
 2. Contingut:
 • El llibre diari.
 • El llibre d’inventaris i comptes anuals que s’obrirà amb el balanç inicial detallat de l’empresa i almenys trimestralment es transcriuran amb sumes i saldos els balanços de comprovació.

DIPÒSIT DELS COMPTES ANUALS

Societats mercantils

 1. Formulació: En el termini màxim de 3 mesos comptats, a partir del tancament de l’exercici social.
 2. Models: Pimes, Abreujat i Normal.
 3. Contingut comptes anuals:
  1. Balanç de Situació
  2. Comptes de pèrdues i guanys
  3. Estat de canvis en el patrimoni net
  4. Memòria
  5. Estat fluxos efectiu (model normal)
  6. Informe de Gestió ( no obligatori en el model pimes i abreujat)
  7. Informe Auditoria ( no obligatori en el model pimes i abreujat)
 4. Aprovació: 6 mesos següent al tancament de l’exercici social.
 5. Dipòsit: Dintre del mes següent a l’aprovació dels Comptes Anuals, en el Registre Mercantil de la província on tinguin el domicili social.
 6. Qualificació Registral: Dintre dels 15 dies següents a la data de l’assentament de presentació.

Cooperatives

Models: Pimes, Abreujat i Normal.

Contingut comptes anuals:

 1. Balanç de Situació
 2. Comptes de pèrdues i guanys
 3. Estat de canvis en el patrimoni net
 4. Memòria
 5. Estat fluxos efectiu (model normal)

Dipòsit: Dins els dos mesos següents a la data en que hagin estat aprovats al Registre Territorial de la província on tinguin el domicili social..

SATs

Formulació: En el termini màxim de 3 mesos comptats, a partir del tancament de l’exercici econòmic.

Contingut comptes anuals:

 1. Balanç de Situació
 2. Comptes de pèrdues i guanys
 3. Estat de canvis en el patrimoni net
 4. Memòria d’activitats de l’exercici.
 5. Relació actualitzada de tots els socis.

Presentació: Al Registre de Societats Agràries de Transformació de Catalunya dins els tres mesos següents a la data de tancament de l’exercici.

Fundacions

Formulació: S’elaboren amb una periodicitat de 12 mesos, Han de ser formulats per l’òrgan competent, i han de ser tancats en la data que estableixin els estatuts o 31 de desembre.

Contingut comptes anuals:

 1. Balanç de situació
 2. Comptes de pèrdues i guanys
 3. Estat de canvis en el patrimoni net
 4. Memòria
 5. Estat fluxos efectiu (model
 6.  normal)

Aprovació: El patronat els ha d’aprovar en els 6 mesos següents a la data de tancament de l’exercici.

Dipòsit: En el termini de 30 dies a comptar del dia en què s’aproven a la Direccio General de Dret i d’entitats Jurídiques.

Associacions declarades d’utilitat pública

 1. Formulació: S’elaboren amb una periodicitat de 12 mesos, Han de ser formulats per l’òrgan competent, i han de ser tancats en la data que estableixin els estatuts o 31 de desembre.
 2. Contingut comptes anuals:
  1. Balanç de situació
  2. Comptes de pèrdues i guanys
  3. Estat de canvis en el patrimoni net
  4. Memòria
 3. Aprovació: El patronat els ha d’aprovar en els 6 mesos següents a la data de tancament de l’exercici.
 4. Dipòsit: S’han de presentar, presencialment, a la Direcció General de Dret i d’entitats Jurídiques, dins els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici.

Torna a dalt