Fiscalitat de la successió d’empreses

Per transmissió onerosa

EMPRESA INDIVIDUAL

IRPF

El transmitent d’una empresa individual ha de tributar per IRPF en concepte de rendiments de l’activitat per la venda d’existències i de guany patrimonial per la transmissió de l’immobilitzat.

IVA/IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS

No està subjecte a l’impost la transmissió d’un conjunt d’elements corporals i incorporals que, formant part del patrimoni empresarial o professional del subjecte passiu, constitueixin una unitat econòmica autònoma capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjan. No cal que l’adquirent realitzi la mateixa activitat a la qual estaven afectes els béns transmesos, però sí que ha d’acreditar la intenció de mantenir l’afectació a una activitat empresarial o professional.

Si la transmissió no està subjecta a IVA ha de tributar per ITP.

COMPRAVENDA D’ACCIONS / PARTICIPACIONS SOCIALS

IRPF/IMPOST DE SOCIETATS

La compravenda d’accions/participacions socials pot generar en el transmitent un guany patrimonial que tributarà per IRPF o Impost de Societats depenent si el transmitent és persona física o jurídica.

IVA/IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS

La transmissió de participacions no tributa per IVA ni ITP, excepte que sigui d’aplicació l’article 108 de la Llei del Mercat de Valors que estableix que tributaran per ITP les transmissions de valors de les entitats en les que més de la meitat de l’actiu estigui format per immobles i amb la transmissió s’aconsegueixi el domini sobre l’immoble.

Torna a dalt