FACTURAR ELECTRÒNICAMENT A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

A partir del 15 de gener de 2015 les factures dirigides a les Administracions Públiques hauran de ser electròniques sempre i quan siguin emeses per qualsevol dels següents proveïdors:

– Societats Anònimes

– Societats Responsabilitat Limitada

-Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola

– UTE

Aquesta obligació afectarà als tres nivells de l’Administració: Administració General de l’Estat, Comunitats Autònomes i Administració Local (Ajuntaments, Diputacions provincials, etc.). També afectarà a Organismes autònoms, Universitats Públiques, Entitats de dret públic, Òrgans constitucionals, Mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

Les Administracions Públiques podran, reglamentàriament,  excloure de l’obligació de facturar electrònicament les factures que no superin els 5.000 euros.

Per tal de realitzar la factura electrònica en cas que no es disposi d’un programa que la generi es pot optar per utilitzar el programa informàtic gratuït que ofereix el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

Les factures electròniques destinades a les Administracions Públiques han de complir tres requisits:

– Estar escrites en un llenguatge informàtic determinat (Facturae 3.2 o 3.2.1)

– Estar signades electrònicament

– Indicar el destinatari de la factura electrònica

Torna a dalt