Cens fiscal i IAE

Model 036

Cens fiscal - Declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris

OBLIGATS A PRESENTAR LA DECLARACIÓ

Declaració d’alta:

  • Empresaris o professionals que iniciïn una activitat econòmica.
  • Qui no actuant com a empresari o professional aboni rendes subjectes a retenció o ingrés a compte o realitzi adquisicions intracomunitàries de béns.
  • Els no residents que operin en territori espanyol mitjançant establiment permanent o abonin rendes subjectes a retenció o ingrés a compte.
  • Els socis, hereus, comuners o partícips d’entitats en règim d’atribució de rendes.
  • Els no establerts en el territori d’aplicació de l’IVA que en siguin subjectes passius.
  • Les persones jurídiques i entitats en general i empresaris o professionals que no en tinguin, per sol·licitar el N.I.F.

Declaració de modificació:

  • Quan variïn les dades identificatives i, en particular, per comunicar el canvi de domicili fiscal.
  • Quan variï alguna altra dada consignada en la declaració d’alta o en una altra declaració de modificació.

Declaració de baixa

  • Quan es cessi en les activitats econòmiques o quan per altres causes no s’hagi de formar part del cens d’empresaris, professionals i retenidors.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

DECLARACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ
ALTA Abans de l’inici de l’activitat
MODIFICACIÓ En general, un mes a comptar des del següent en que s’ha produït la modificació
CASOS ESPECIALS
Règim especial de béns usats Desembre
Règim especial agències de viatges Desembre
Renúncia règim simplificat i agricultura, ramaderia i pesca IVA Desembre
Sol·licitud d’inscripció o baixa al Registre de devolució mensual Novembre
Sol·licitud alta o baixa Registre operadors intracomunitaris Abans de les operacions
Proposta percentatge provisional deducció IVA Quan es presenti la declaració censal d’inici de l’activitat
Opció prorrata especial Desembre
Canvi període liquidació Abans del venciment del termini de presentació de la primera declaració periòdica afectada
Règim estimació objectiva i estimació directa simplificada IRPF Desembre
Opció i renúncia pagaments fraccionats Impost Societats Febrer
Renúncia a l’aplicació del règim de consolidació fiscal Dos mesos a comptar des de la finalització de l’últim període impositiu de la seva aplicació
Opció tributació en destí vendes a distància Desembre
Opció subjecció IVA adquisicions intracomunitàries subjectes passius acollits al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, que realitzin operacions que no originen el dret a deduir, i persones jurídiques que no actuïn com a empresaris o professionals En qualsevol moment
BAIXA Un mes des de la baixa

FORMA DE PRESENTACIÓ

En paper o telemàticament. Obligatori telemàticament per les SA, SL, grans empreses i subjectes passius inscrits al Registre de devolució mensual. Obligatori en paper sol·licitud de N.I.F. i renúncia partícips d’una entitat en règim d’atribució de rendes (SCP, comunitat de béns, herències jacents) al règim d’estimació objectiva o estimació directa simplificada d’IRPF o al règim simplificat o al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca d’IVA.

Torna a dalt