Baixes laborals

Baixa laboral per contingències comunes

(Malaltia comuna i accident no laboral)

La prestació per incapacitat temporal (IT) és a càrrec del INSS, ISM, Mútua de AT i EP de la Seguretat Social o de l´empresa autoritzada per col·laborar en la gestió.

En els supòsits de malaltia comuna o d’accident no laboral, l’abonament del subsidi entre els dies 4 a 15 de baixa en el treball, tots dos inclusivament, s’atribueix a l’empresari. A partir del dia 16 de baixa, la responsabilitat de l’abonament és del INSS, ISM o a la Mútua, si escau, tot i que el pagament es continuï duent a terme en concepte de pagament delegat pel mateix empresari.

L’abonament de la prestació econòmica l’efectua l’empresa amb la mateixa periodicitat que els salaris, en virtut de la col·laboració obligatòria de les empreses en la gestió del Règim General de la Seguretat Social, descomptant de l’import del subsidi per IT la retenció per IRPF i les quotes a la Seguretat Social.

Import: 60% de la base reguladora des del 4rt dia de la baixa fins al 20é, ambdós inclosos, i el 75% des del dia 21 en endavant.

Baixa laboral per contingències professionals

(Malaltia professional o accident de treball)

Import: 75% de la base reguladora des de l’endemà del dia de la baixa.

Torna a dalt