Actualitat

REFORMA FISCAL: Què fer l’any 2014 i que deixar per al 2015?

La reforma fiscal entra en vigor a partir de 1 de gener de 2015. En principi, la rebaixa dels tipus impositius de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost de Societats suposa que la tributació serà inferior en els dos impostos a partir de 1 de gener de 2015. Ara bé, hi ha una sèrie de modificacions que poden suposar una tributació diferent si les operacions es fan aquest any o l’any 2015.

 A continuació presentem una sèrie d’operacions que tributen diferent fetes aquest any o el que ve:

Dividends: l’exempció a l’IRPF dels 1.500 € de dividends cobrats desapareix a partir de 1 de gener de 2015. Per tant, és millor cobrar-los l’any 2014.

Entrega d’accions: actualment està exempta el lliurament d’accions a un treballador fins a 12.000 €. A partir de 1 de gener de 2015 aquesta operació només estarà exempta si l’oferta d’accions es fa a tots els treballadors de l’empresa amb les mateixes condicions. Per això, si es lliuren accions a només una part de la plantilla és millor fer-ho el 2014.

Rescat d’un pla de pensions: la rebaixa dels tipus impositius fa que sigui més interessant rescatar el pla de pensions l’any 2015.

Distribució de la prima d’emissió d’accions i reducció de capital en entitats que no cotitzen: actualment aquestes operacions no tributen, però a partir de 1 de gener de 2015 seran rendiments del capital mobiliari.

Guanys patrimonials majors 65 anys: a partir de 2015 estaran exempts els guanys patrimonials derivats de la transmissió de segones residències, accions o fons d’inversió sempre que el seu import es reinverteixi en una renda vitalícia, amb un màxim de 240.000 €.

Transmissió d’immobles: està previst que es mantinguin les reduccions pels immobles adquirits abans de 1/1/1994 fins 400.000 € de valor de transmissió, però que no s’actualitzin els valors d’adquisició amb els coeficients correctors de la inflació. Així si tenim un immoble adquirit abans de 1/1/1994 és millor vendre’l el 2014 sempre que el valor de transmissió sigui inferior a 400.000 €. En canvi, si l’immoble es va adquirir a partir de 1/1/1994 per saber si és millor vendre el 2014 o el 2015 s’haurà de fer el càlcul per cada immoble per veure si la no aplicació dels coeficients queda compensada per la rebaixa dels tipus impositius.

Guanys patrimonials amb període de generació inferior a un any: el 2014 aquest guanys se sumen a la base general i tributen del 24,75% al 56%. a partir de 2015 formaran part de la base de l’estalvi i tributaran del 20% al 24%. Per exemple: si volem vendre accions amb guany que fa menys d’un any de la seva compra, és millor esperar a vendre-les a partir de 1 de gener de 2015.

Lloguer d’un pis: la deducció per lloguer desapareix a partir de 2015, però es manté pels contractes anteriors a aquesta data i que ja hagin pagat algun de lloguer.

 Rendiments irregulars: la reducció del 40% que tenien actualment aquests rendiments passarà a ser del 30% a partir de 2015. s’haurà d’estudiar cada cas per veure si és millor obtenir-los el 2014 o el 2015.

 Despeses d’atencions a clients: a partir de 1 de gener de 2015 aquestes despeses continuaran sent deduïbles, però amb el límit de 1% sobre l’import net de la xifra de negocis. Així serà millor avançar aquestes despeses a l’any 2014 on no existeix cap limitació.

 Deducció per inversió de beneficis: aquesta deducció creada per la Llei d’Emprenedors desapareix el 2015, però es manté per l’any 2014. Aplicable tant a l’IRPF com a l’Impost de Societats.

 Deducció per reinversió de beneficis extraordinaris: aquesta deducció desapareix el 2015 i per tant, si s’ha de transmetre algun element de l’immobilitzat i fer la reinversió és millor fer-ho el 2014.

 Adquisició immobles usats per empresaris que apliquen la prorrata d’IVA: a partir de 2015 encara que no es tingui dret a la totalitat de la deducció de les quotes d’IVA, és a dir, que no es tingui 100% de prorrata, es podrà renunciar a l’exempció d’IVA en aquestes adquisicions.

Per a més informació sobre els canvis produïts podeu clicar el següent enllaç.

Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals, eix 4 Leader del Programa de Desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013

Finalitat: fomentar la realització d’inversions que generin activitat i diversificació econòmica a les zones rurals.

Línies d’ajut:

Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses

Creació, ampliació i/o millora de microempreses.

Mesura 313. Foment d’activitats turístiques

Creació, ampliació i/o millora d’establiments turístics de capacitat reduïda o d’empreses d’activitats d’oci. Les modalitats d’allotjament subvencionables són: allotjaments rurals, hotel, hostal, fonda, càmping, alberg de joventut, casa de colònies i granja escola o assimilables.

Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural

Projectes d’inversió elegible superior a 70.000,00 euros, que generin activitat econòmica i serveixin per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de l’arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d’actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l’àmbit territorial Leader. (En aquesta convocatòria 2013 els beneficiaris d’aquesta mesura seran del Berguedà, quedant exclosos la resta de territoris).

Tipus i quantia dels ajuts: Subvenció a fons perdut fins a un màxim del 35% de la inversió elegible, incrementable en un 5% més si l’empresa opta a realitzar un Pla de Millora de l’empresa per tal de ser sostenible a nivell econòmic, social i ambiental.

Termini de presentació de sol·licituds: 2 d’octubre de 2014.

Avantprojecte reforma fiscal: Novetats

A part de l’anunciada rebaixa general de l’IRPF destaquem les novetats següents:

DIVIDENDS: supressió de l’exempció de 1.500 € per dividends.

RENDIMENTS IRREGULARS (superiors a 2 anys): la reducció passa del 40% al 30%.

LLOGUER D’HABITATGES: la reducció per arrendament d’habitatge passa del 60% i 100% al 50%.

ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA: per poder estar en estimació directa simplificada l’import net de la xifra de negocis de l’any anterior no pot ser superior a 500.000 €.

ESTIMACIÓ OBJECTIVA (MÒDULS): les activitats que l’any 2014 superin els 150.000 € de  volum d’ingressos (200.000 € les activitats agrícoles i ramaderes) o 75.000 € facturats a empresaris o professionals, o que el volum de compres superi els 150.000 € quedaran excloses de mòduls per l’any 2015.

A partir de 2016 quedaran excloses de mòduls les activitats relacionades amb la construcció.

SOCIETATS CIVILS AMB OBJECTE MERCANTIL: a partir de 2016 hauran de tributar per l’Impost de Societats.

GUANYS PATRIMONIALS: a partir de 2015 els guanys patrimonials inferiors a 1 any tornaran a formar part de la renda de l’estalvi, i desapareixen els coeficients correctors en les transmissions de béns immobles i les reduccions per  béns adquirits abans de 31/12/1994.

 

IMPOST DE SOCIETATS:

 • El tipus de gravamen general passa del 30% al 28% el 2015 i al 25% el 2016.
 • El tipus de les empreses de reduïda dimensió es manté al 25% però es crea una reserva d’anivellament de bases imposables negatives que permet reduir el 10% la base imposable positiva durant 5 anys.
 • L’Administració podrà comprobar les bases imposables negatives de períodes prescrits. Això vol dir que s’haurà de guardar la documentació i les declaracions d’aquests períodes amb bases negatives fins la seva prescripció, que es començarà a comptar a partir de l’última declaració on s’hagin compensat les bases negatives.
 • Operacions vinculades: per haver-hi vinculació soci-societat la participació del soci en la societat haurà de ser >= 25% (actualment el 5%).

 

MODIFICACIÓ BASE IMPOSABLE IVA

 • En el cas de concurs de creditors s’augmenta de 1 mes a 3 mesos des de la data de publicació al BOE de l’auto de la declaració de concurs.
 • En el cas de crèdits incobrables de PIMES aquestes poden optar a modificar la base com fins ara, 6 mesos, o podran esperar a 1 any.

CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI 2013

  • El termini de presentació és el següent: 
   • ESBORRANYS
    • Via electrònica o telefònica: 1/4/2014 a 30/6/2014
    • Altres vies: 5/5/2014 a 30/6/2014
   • DECLARACIONS
    • Via electrònica: 23/4/2014 a 30/6/2014, també PATRIMONI
    • Altres vies: 5/5/2014 a 30/6/2014
   • Domiciliació declaracions
    • Fins el 25/6/2014