Actualitat

Campanya de Renda i Patrimoni 2014

 • El termini de presentació és el següent:
 • ESBORRANYS
  • Via electrònica o telefònica: 7/4/2015 a 30/6/2015
  • Via presencial: 11/5/2015 a 30/6/2015
 • DECLARACIONS
  • Via electrònica: 7/4/2015 a 30/6/2015, també PATRIMONI
  • Via presencial: 11/5/2015 a 30/6/2015
 • Domiciliació declaracions
  • Fins el 25/6/2015

 

Obligacions tributàries del mes d’abril

Les obligacions tributàries del mes d’abril són les següents:

– Obligacions mensuals i trimestrals:

 

– El dia 7 d’abril s’obre el període per presentar la declaració del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. L’últim dia per a la seva presentació és el 30 de juny de 2015.

Novetats laborals Real Decret Llei 1/2015 de 27 de Febrer

 Bonificació per contractes indefinits nova tarifa plana:

 • Si el contracte és a temps complert els primers 500 euros de la base de cotització per contingències comuns quedaran exempts de cotitzar.
 • Si la contractació és a temps parcial, amb jornada almenys del 50% es reduirà en proporció a la parcialitat.
 • Període: durant 24 mesos des del 01/03/15 fins 31/08/2016. Finalitzats els 24 mesos i durant els 12 mesos següents, es mantindrà la bonificació en empreses de menys de 10 treballadors, sent de 250 euros o la proporció en els casos de temps parcial.
 • Requisits específics: Increment de contractes indefinits i ocupació total de l’empresa i mantenir-ho durant 36 mesos, s’examinarà cada 12 mesos, sinó es compleix es reintegraran els imports bonificats de tot l’any. No aplicable a treballadors que en els 6 mesos anteriors hagin prestat serveis a l’empresa amb contracte indefinit.
 • Compatible:

-si es formalitza amb beneficiaris del Sistema Nacional de Garantía Juvenil compatible amb bonificacions d’aquest col·lectiu.

– Amb beneficiaris del Programa Activació per l’Ocupació, compatible amb l’ajuda econòmica que percep el treballador.

 

 

Bonificació Autònoms per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació.

 • Bonificació de l’autònom del 100% de la quota per contingències comunes, que resulti d’aplicar a la base mitjana dels 12 mesos anteriors el tipus de cotització mínim vigent en cada moment.
 • Duració màxima 12 mesos
 • Motiu de l’autònom: per tenir cura d’un menor de 7 anys a càrrec, o d’un familiar fins el segon grau de consanguinitat o afinitat en situació de dependència.
 • Contractació: Realitzar un contracte de duració mínima de 3 mesos a temps complert o parcial amb un mínim del 50% de jornada, en cas de contractació a temps parcial la bonificació de l’autònom serà del 50%, mantenir el treballador contractat durant la bonificació de l’autònom, si es produeix l’extinció s’ha de realitzar un nou contracte en el termini de 30 dies per mantenir la bonificació.
 • Mantenir l’alta d’autònom en els 6 mesos posteriors a la fi de la bonificació.
 • No tenir treballadors en la data d’inici de bonificació ni haver-ne tingut en els 12 mesos anteriors, només es pot realitzar un cop per autònom.

 

 

Modificació de la Llei de Societats

La reforma de l’impost de Societats suposava que totes les entitats sense ànim de lucre havien de presentar la declaració de l’impost de societats de l’exercici 2015.

El RD Llei 1/2015 ha modificat aquesta situació, obligant a presentar declaració només a aquelles entitats sense ànim de lucre amb ingressos superiors a 50.000 euros, obtinguin rendiments de capital mobiliari superiors a 2.000 euros, realitzin activitats econòmiques o cobrin lloguers.

Recordar que les fundacions i associacions d’utilitat pública acollides al règim especial de l’impost de societats establert a la Llei 49/2002 han de presentar sempre la declaració d’aquest impost.

Novetats laborals 2015

1.- PRORROGA DE LA TARIFA PLANA PELS NOUS CONTRACTES INDEFINITS

El Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, prorroga la denominada “tarifa plana de 100€” per la contractació indefinida de nous treballadors.

Concretament, s’ha prorrogat durant 3 mesos la reducció de les cotitzacions empresarials per contingències comunes a la seguretat social per la contractació indefinida, respecte als contractes que es celebrin del dia 1 de gener al dia 31 de març de 2015. 

2.- SALARI MINIM INTERPROFESSIONAL 2015

El Reial Decret 1106/2014, de 26 de desembre, fixa el salari mínim interprofessional pel 2015 en 21,62 euros/dia o 648,60 euros/mes, segons el salari sigui fixat per dies o per mesos.

3.- LLEI 36/2014, DE 26 DE DESEMBRE, DE PRESUPOSTOS GENERALS DEL ESTAT PEL 2015:

La llei que aprova els Pressupostos Generals de l´Estat inclou mesures de caràcter laboral i de Seguretat Social, breument resumim les principals:

        I.            IPREM:

Per l’any 2015 el IPREM diari serà de 17,75 euros, el mensual 532,51 euros y l’anual 6.390,13 euros sense pagues extres, i 7.455,14 amb pagues extres.

      II.            FIXACIÓ DE LES BASES I % DE LES COTITZACIONS SOCIALS

La Llei de Pressupostos Generals de l´Estat fixa les bases i percentatges de  cotització pel 2015.

Cal destacar:

Increment del topall màxim de les bases de cotització, que queda fixat en 3.606,00 euros mensuals euros mensuals. El topall mínim serà el import del salari mínim interprofessional incrementat en un sisè.

Fixació de les bases màximes i mínimes del RETA. La base màxima de cotització serà de 3.606,00 euros mensuals. La base mínima de cotització serà de 884,40 euros mensuals.

Es manté la reducció del 50 % en la cotització empresarial per contingències comunes en els casos de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs, durant la lactància natural, i de malaltia professional.

    III.            PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL

S’ajorna novament el increment fins al 60% de la base reguladora, de la pensió de viduïtat a favor de pensionistes amb 65 o més anys que no percebin una altra pensió pública

S’ajorna l’obligació del Govern de presentar un projecte de llei que reguli la compensació, a efectes de les prestacions de la Seguretat Social, del temps de durada del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria.

Es retarda fins a 1 de Gener de 2016 l’entrada en vigor de l’ampliació de la durada del permís per paternitat previst en la Llei 9/2009.

    IV.            PENSIONS PÚBLIQUES

Les pensions contributives de Seguretat Social, així com les de Classes Passives de l’Estat, es revaloritzen un 0,25% respecte el 2014.

La pensió màxima queda fixada en 35.852,32 euros anuals (2.560,88 euros mensuals en 14 pagues).

Es reconeixen complements per a mínims a les pensions dels pensionistes que no percebin, durant 2015, ingressos de treball o de capital o que, percebent-los, no excedeixin de 7.098,43 euros a l’any.

El import de les pensions de jubilació i invalidesa del sistema de la Seguretat Social, en la seva modalitat no contributiva, queda fixat en 5.136,60 euros íntegres anuals i s’estableix un complement a la pensió, fixat en 525,00 euros anuals, per al pensionista que acrediti fefaentment mancar d’habitatge en propietat i tenir, com a residència habitual, un habitatge llogat.

      V.            OCUPACIÓ PÚBLICA

Congelació de les retribucions dels empleats públics en 2015 respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2014.

Congelació de les retribucions dels Alts Càrrecs del Govern Estatal, dels seus Òrgans consultius, de l’Administració General de l’Estat i altre personal directiu.

Prohibició de contractació de personal per societats públiques mercantils, fundacions del sector públic i consorcis, excepte les contractacions temporals en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables, que requeriran la prèvia i expressa autorització del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Congelació de l’Oferta d’Ocupació Pública, excepte la qual pugui derivar-se de l’execució de processos selectius corresponents a Ofertes d’Ocupació Pública d’exercicis anteriors.

4.- REIAL DECRET-LLEI 16/2014, DE 19 DE DESEMBRE, PEL QUAL ES REGULA EL PROGRAMA D’ACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ 

El Reial decret-llei 16/2014, de 19 de desembre, regula la nova ajuda de 426 euros per als aturats de llarga durada, sense ingressos i amb càrregues familiars.

Es tracta d’una ajuda de 426 euros, l’equivalent al 80% del IPREM, que podran sol·licitar els aturats que portin més d’un any inscrits en les oficines públiques d’ocupació, que hagin esgotat les prestació o subsidi com a mínim fa sis mesos i que tinguin almenys a un familiar al seu càrrec.

L’ajuda es podrà percebre durant un màxim de 6 mesos.

A més, per tenir dret a aquesta nova ajuda s’han de complir uns requisits econòmics mínims; els membres de la unitat familiar no podran percebre ingressos superiors al 75% del SMI i el beneficiari no podrà estar rebent cap altra ajuda de caràcter social.

5.- APROVADA UNA AJUDA A LES EMPRESES QUE MANTINGUIN L’OCUPACIÓ DESPRÉS DE VEURE INTERROMPUDA LA SEVA ACTIVITAT PER CAUSES DE FORÇA MAJOR


El Reial decret-llei 16/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el Programa d’Activació de l’Ocupació, inclou aquesta nova ajuda per la qual s’exonerarà fins al 100% de les quotes empresarials durant un període de dotze mesos, prorrogable per altres dotze, quan s’apliquin suspensions de contracte o reduccions de jornada en lloc d’acomiadaments.

S’aplicarà en casos d’esdeveniments catastròfics imprevisibles i inevitables que suposin la destrucció total o parcial del centre de treball, impedint la continuïtat de l’activitat, tal com ha ocorregut recentment amb la fàbrica de Campofrío.

L’empresa haurà de comprometre’s a mantenir almenys al 100% dels treballadors afectats durant un any després de la finalització de la suspensió o reducció, i a realitzar la reinversió que garanteixi el restabliment de les activitats.

En cas d’incompliment dels requisits, de reinversió i manteniment de l’ocupació, l’empresa haurà de reintegrar les exoneracions aplicades respecte els treballadors afectats.

6.- NOU MODEL DE REBUT INDIVIDUAL DE SALARIS 

S’aprova un nou model de rebut individual justificatiu del pagament de salaris (nòmina).

Fins ara, en els rebuts de salaris únicament constaven la base de cotització i el percentatge de retenció corresponents a l’aportació del treballador, però no l’aportació de l’empresari. A partir d’ara el model de rebut individual de salaris haurà de incloure obligatòriament la informació sobre l’aportació de l’empresa a la Seguretat Social.

L’adaptació al nou model ha de fer-se abans del dia 12 de Maig de 2015.

7.- LA LLEI 18/2014, DE 15 D’OCTUBRE, D’APROVACIÓ DE MESURES URGENTS PER AL CREIXEMENT, LA COMPETITIVITAT I L’EFICIÈNCIA 

              I. Es tracta d’una norma molt extensa que, entre moltes altres mesures, introdueix una nova bonificació per als contractes indefinits realitzats a joves menors de 25 anys.

La bonificació, denominada com a Tarifa Jove de Contractació Indefinida, serà aplicable a totes aquelles contractacions que s’efectuïn des del 5 de juliol de 2014 fins al 30 de juny de 2016.

Aquesta mesura s’emmarca dins del que la Llei denomina el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que té per finalitat que les persones joves no ocupades, ni integrades en els sistemes d’educació o formació, i que siguin majors de 16 anys i menors de 25 puguin rebre una oferta d’ocupació, educació, formació d’aprenenta o pràctiques després d’acabar l’educació formal o quedar aturades. En el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% l’edat s’eleva fins als 30 anys.

S’estableix una bonificació mensual en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social de 300 euros durant un màxim de sis mesos per la contractació indefinida, inclosa la modalitat fixa discontínua, d’aquells treballadors inclosos en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Per beneficiar-se de les bonificacions, serà necessari estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que es crea per la mateixa norma.

A més de l’edat, la norma estableix altres requisits per poder accedir al Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que són:

a) Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats part de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa, que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència.

També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

b) Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.

c) Tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, al moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

d) No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
i) No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

f) No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

g) Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

La bonificació podran aplicar-la les empreses, incloent als treballadors autònoms i a les entitats de l’Economia Social.

L’empresa haurà de mantenir al treballador contractat almenys sis mesos des de l’inici de la relació laboral i, en cas d’incompliment d’aquesta obligació s’haurà de procedir al reintegrament de la bonificació.

Així mateix, i igual amb la tarifa plana de 100 euros, les empreses, estaran obligades a incrementar amb la nova contractació tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total, i mantenir el nou nivell aconseguit amb la contractació durant tot el període de gaudi de la bonificació.

Per calcular aquest increment, es prendrà com a referència la mitjana diària de treballadors que hagin prestat serveis en els trenta dies naturals anteriors a la celebració del contracte.

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social examinarà el manteniment del nivell d’ocupació indefinida i del nivell d’ocupació total als 6 mesos de la celebració del contracte bonificat. Per a això, s’utilitzaran la mitjana de treballadors indefinits i la mitjana de treballadors totals del mes en què procedeixi examinar el compliment d’aquest requisit.

A aquests efectes, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents.

I en el cas que la contractació a realitzar sigui a temps parcial, la jornada ha de ser com a mínim el 50 per cent de la corresponent a la d’un treballador a temps complet comparable, aplicant-se una bonificació per a aquest supòsit en funció de la jornada de treball.

Aquesta mesura serà compatible amb la resta d’incentius, sempre que l’import mensual a cotitzar per l’empresa o el treballador autònom no sigui negatiu.

II. Una altra de les mesures a destacar de la Llei és la modificació de la regulació de les bonificacions aplicables als Contractes Formatius.

Així, i en relació amb el Contracte per a la Formació i l’Aprenentatge, s’augmenten les quanties màximes de les bonificacions en les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social dirigides a finançar els costos de la formació inherent a aquest contracte, sempre que es contracti a un beneficiari de la Garantia Juvenil. Així mateix, s’introduirà una bonificació addicional per finançar els costos derivats de l’obligada tutorizació de cada treballador a través del contracte per a la formació i l’aprenentatge.

III. Pel que es refereix al Contracte en Pràctiques, que té una reducció del 50% en les cotitzacions per contingències comunes, s’assenyala que en el cas que el contracte es formalitzi amb persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, s’estableix una bonificació addicional del 50% a les cotitzacions de l’empresa a la Seguretat Social per continències comunes, per la qual cosa el incentiu serà del 100% quan les empreses contractin als joves inscrits en el sistema de Garantia Juvenil. La bonificació s’aplicarà a totes aquelles contractacions que s’efectuïn fins al 30 de juny de 2016.

Així mateix, la Llei, introdueix una sèrie de bonificacions a les pràctiques acadèmiques curriculars d’estudiants universitaris i de formació professional quan intervingui alguna retribució.

IV. Les pràctiques acadèmiques curriculars (aquelles obligatòries per a l’obtenció de títol) realitzades pels estudiants universitaris i els estudiants de formació professional quan intervingui alguna retribució, en la seva condició de persones assimilades a l’alta a l’efecte de la seva integració en la Seguretat Social tindran una bonificació del cent per cent en la cotització a partir del dia 1 d’Agost de 2014.

8.- NOU SISTEMA DE LIQUIDACIÓ DIRECTA DE LA TGSS 

El  nou sistema de liquidació directa de cotitzacions (Projecte Cret@) a la Seguretat Social, que s’aplicarà al llarg de 2015, permetrà a la TGSS adoptar un paper actiu en el procés de recaptació, passant d’un model d’autoliquidació a un model de facturació, així com proporcionar major informació sobre les cotitzacions a empreses i treballadors a través d’un model d’atenció personalitzat i multicanal.

Donada la complexitat del projecte i els importants canvis que suposa, a dia d’avui encara no hi ha una data concreta de l’aplicació obligatòria del nou sistema.