Actualitat

Obligacions tributàries mes de gener

Les obligacions tributàries del mes de gener són les següents:

– Obligacions mensuals, trimestrals i anuals:

 

NOVETAT 2018 – S’avança al mes de gener:

– Declaració informativa entitats en règim d’atribució de rendes: Model 184

Nova llei d’autònoms

El passat 25 d’octubre es va publicar al BOE la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònoms. Les principals novetats són:

 • Extensió de la quota reduïda pels nous autònoms o pels que reiniciïn una activitat per compte propi: 50 € mensuals durant 12 mesos. Si no cotitzen per la base mínima 80% de reducció de la base durant 12 mesos. Més reduccions fins els 24 mesos o 36 mesos per menors de 30 anys o 35 anys en el cas de dones. Entrada en vigor 1/1/2018
 • Inclusió de noves despeses deduïbles a l’IRPF: Entrada en vigor 1/1/2018
  • Si l’habitatge habitual està afecte parcialment a l’activitat, es podran deduir les despeses de subministraments (aigua, gas, electricitat, telefonia i internet) en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els m2 de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la superfície total, excepte que es provi un percentatge superior o inferior. Exemple: habitatge 100 m2, afecte activitat 50 m2, cost subministraments 1.000. Despesa deduïble = (50/100) x 30% x 1.000 = 150.
  • Despeses de manutenció en establiments de restauració i hostaleria que s’abonin amb mitjans electrònics de pagament amb el límit de 26,67 €/dia (53,34 €/dia a l’estranger) si no es pernocta i 40,08 €/dia (91,35 €/dia) si es pernocta a municipi diferent del de l’activitat.
 • Consideració com a accident de treball els accidents “in itinere”: s’entendrà com a lloc de prestació de l’activitat econòmica l’establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat sempre que no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau o oficina declarats com afectes a l’activitat econòmica. Entrada en vigor 26/10/2017
 • Bonificació per la contractació de familiars del treballador autònom: 100% de bonificació contingències comunes fins a 12 mesos en la contractació indefinida al règim general de familiars fins el segon grau. Entrada en vigor 26/10/2017
 • Altes i baixes d’autònoms: el mes d’alta i de baixa es pagarà només pels dies d’alta (això serà aplicable per les tres primeres altes i baixes dins de cada any). Entrada en vigor 1/1/2018
 • Canvis de base de cotització: es podrà canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització. Entrada en vigor 1/1/2018

Model 232

Pels períodes iniciats a partir de 1 de gener de 2016 la informació que es presentava sobre les operacions vinculades en el model 200, s’ha traslladat a un nou model el 232.

Termini de presentació:

El model 232 es presentarà en el mes següent als 10 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. En el que és refereixi la informació a presentar.

Obligats:

 • Contribuents de l’impost de societats i del IRNR que actuïn en establiments permanents.
 • Entitats amb regim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presencia en territori espanyol.

Que realitzin les següents operacions:

 • Operacions amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l’import del conjunt de les operacions superi els 250.00 euros ( iva exclòs ) en el període impositiu.
 • Operacions especifiques ,segons art. 18.3 de la llei i el 16.5 del reglament, sempre que l’import conjunt de cada d’aquest tipus d’operacions superi els 100.000 euros ( iva exclòs ) en el període impositiu.
 • Com a novetat, dir que amb independència de l’import del conjunt d’operacions realitzades amb una mateixa persona o entitat vinculada, respecte d’aquella amb operacions del mateix tipus i que utilitzin al mateix temps el mateix mètode de valoració , sempre que l’import del conjunt de les operacions en el mateix període impositiu sigui superior al 50 % de la xifra de negocis de l’entitat.
 • Operacions en paradisos fiscals. Sempre informarem independentment de l’import.

IMPOST SOBRE BEGUDES ENSUCRADES

L’impost sobre begudes ensucrades envasades ha entrat en vigor l’1 de maig del 2017.

Té per objectiu gravar el consum de begudes ensucrades envasades i és exigible a tot el territori de Catalunya, amb independència del lloc on hagi estat fabricat.

D’acord amb l’article 72 de la Llei, són begudes ensucrades les que contenen edulcorants calòrics afegits com podrien ser el sucre, la mel, fructosa, sacarosa, xarop de blat de moro, xarop d’erable, néctar o xarop d’agave i xarop d’arròs. Això suposa que están subjectes tant els refrescos o sodes, com les begudes de néctar de fruites i sucs de fruites, les begudes esportives, les energètiques, les de te o café, les llets endolcides, les vegetals i les aigües amb sabors.

Les begudes que NO ESTAN SUBJECTES segons especifica la mateixa llei són totes aquelles que están elaborades a partir de sucs de fruita o de verdura naturals, concentrats o reconstituïts, ni tampoc llets o alternatives de les llets, que no tinguin edulcorants calòrics afegits.

Queden també exclosos els iogurts bevibles, les llets fermentades bevibles, els productes d’ús mèdic i begudes alcohòliques.

Per tal de calcular la QUOTA de l’impost, s’estableixen dos tipus de gravamen segons el contingut en sucre:

 • Les begudes amb més de 8 grams de sucre per cada 100 ml: 0,12 euros/ litre
 • Les begudes d’entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100 ml: 0,08 euros/ litre

El contribuent està obligat a repercutir l’impost al consumidor final.

Segons la Llei d’acompanyament dels pressupostos de la Generalitat pel 2017 aquest import havia d’entrar en vigor l’1 d’abril i es va posposar un mes, ja que la seva implantació comportava la necessitat d’incorporar determinats canvis en els sistemes de cobrament i facturació de les empreses implicades i que no es podien exigir fins que no fos aprovat l’impost definitivament.

Obligacions tributàries del mes d’abril

Les obligacions tributàries del mes d’abril són les següents:

– Obligacions mensuals i trimestrals:

– El dia 5 d’abril s’obre el període per presentar la declaració del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. L’últim dia per a la seva presentació és el 30 de juny de 2017.