Transmissió

Canviar de titular una autorització de transport.

REQUISITS PARTICULARS PRINCIPALS:

Transport públic de mercaderies: L’empresa cedent ha de ser titular de l’autorització que vol transmetre amb una antiguitat superior a 10 anys, i l’adquirent haurà de quedar-se amb la totalitat de les còpies del cedent i quedar-se amb els mateixos vehicles, o bé pot substituir algun o tots per altres vehicles més nous. *(document enllaç)

Transport privat de mercaderies: L’adquirent ha de disposar de tants vehicles com còpies tingui el cedent, podent fer substitució dels vehicles. *(document enllaç)

Transport públic de viatgers (autocar): Disposar d’un nombre de vehicles igual al que tenia l’empresa transformada; en cas empreses de més de 5 vehicles i 90 o més places, almenys 5 vehicles han de ser de propietat. *(document enllaç)

Transport públic de viatgers (taxi): El vehicle pot ser el mateix que tenia el cedent o bé, substituït per un altre que no tingui més de 2 anys d’antiguitat o més anys que el taxi que es substitueix. *(document enllaç)

Torna a dalt