Testamentaria i Divisions

Com a primera fase del procediment cadrà saber si el causant va atorgar testament o no i per coneixer aquest aspecte, requerirem d´un certificat de defunció que obtindrem del Registre Civil del lloc on va morir la persona i amb aquest sol.licitarem el certificat de darreres voluntats.

El certificat de darreres voluntats és el document expedit pel Ministeri de Justicia i que recull si la persona difunta va atorgar testament o no.

Si el certificat és negatiu, ens caldrà realitzar una declaració d´hereus notarial o judicial, d´acord amb el punt anterior. Si el certificat és positiu, aquest document ens indicarà els testaments i lloc on es van atorgar i el testament que detreminarà la voluntat del testador serà el darrer. Caldrà sol.licitar davant del notari que tingui dipositat el testament una còpia auténtica del testament. Aquesta còpia serà del tot necessaria per poder atorgar l´herència i no serà suficient amb la còpia simple que va entregar la notaria a l´atorgar el testament.

Una conclusio clara és que el fet d´atorgat testament facilita tots els tràmits posteriors per atorgar la testamentaria.

Un cop identificats els hereus (ja sigui per testament o per una declaració d´hereus judicial o notarial), aquests hereus han d´acceptar l´herència.

Si només és un hereu, acceptarà tota l´herència sense necessitat de fer divisions. Si hi ha més hereus caldrà fer les adjudicacions que corresponguin en funció de les disposicions testamentaries o bé a parts iguals en el supósit de ser nomenats hereus per parts iguals.

L´acceptació d´herència es pot fer tant en document públic (en aquest cas caldrà atorgar escriptura pública davant de notari) o bé en document privat. No obstant, si l´herència compte amb béns immobles i per tal de poder inscriure el canvi de titular en el corresponent registre de la propietat, caldrà que l´acceptació d´herència sigui en document públic.

Torna a dalt