Successions i donacions

Testament

És la declaració per la qual una persona disposa el destí dels seus béns a favor d’un o més hereus i pot establir també llegats i altres disposicions per després de la seva mort.

El testament es pot atorgar davant de notari (la més habitual) o bé de forma hològrafa.

Davant de notari es pot atorgar a partir dels 14 anys i l´atorgament pot ser obert (el testador expresa la seva voluntat davant del notari i aquest redacta el testament) o tancat (el testador escriu el contingut del testament i l´entrega al notari en un osbre tancat).

El testament hològraf és redactat per la persona en pròia mà i necesariament caldrà fer constar el lloc i la data. Aquest document s´haurà de presentar davant del jutge en el tremini de 4 anys des de la mort del testador.

Quan una persona mor sense haver fet testament s’obre la successió intestada, segons la qual:

– Són cridats com a hereus del difunt els fills i si han mort, els fills o nets d’aquests. El vidu o el convivent supervivent en una parella estable adquireix l’usdefruit de tota l’herència, però pot optar per commutar-lo per una quarta part alíquota de l’herència, a més de l’usdefruit de l’habitatge conjugal o familiar.

– Si no hi ha descendents, hereta el cònjuge vidu o el convivent supervivent en una parella estable.

– Si no hi ha ni descendents ni cònjuge o convivent en una parella estable, hereten els ascendents i a manca d’aquests, els col·laterals fins al quart grau, en els dos casos seguint l’ordre que estableix la llei.

– Si falten les persones esmentades succeeix la Generalitat de Catalunya.

Torna a dalt