Prestacions de la Seguretat Social

Incapacitat permanent

La prestació per incapacitat permanent, és la prestació econòmica que tracta de cobrir la pèrdua de rendes salarials o professionals que sofreix una persona, que veu reduïda o anul·lada la seva capacitat laboral de forma presumiblement definitiva.

Graus

Incapacitat permanent parcial per a la professió habitual:

Aquella que, sense aconseguir el grau de total, ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment normal per a aquesta professió, sense impedir-li la realització de les tasques fonamentals de la mateixa.

La prestació consisteix en una indemnització a tant alçat

Incapacitat permanent total per a la professió habitual:

La que inhabilita al treballador per a la realització de totes o de les fonamentals tasques d’aquesta professió, sempre que pugui dedicar-se a una altra diferent.

Consisteix en una prestació mensual. No obstant, també es pot sol·licitar com a una prestació a tant alçat.

Norma general:

55% de la Base Reguladora.

No obstant, aquest percentatge pot incrementar-se, si concorren certes circumstàncies, en un 20% més per als majors de 55 anys.

Incapacitat permanent absoluta per a tot treball:

La que inhabilita per complet al treballador per a tota professió o ofici.

Consisteix en una prestació mensual del 100% de la base reguladora

Gran invalidesa:

La situació del treballador afecte d’incapacitat permanent que, a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l’assistència d’una altra persona per als actes més essencials de la vida, tals com vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.

La quantia de la pensió per gran invalidesa estarà formada per l’import de la pensió que correspongui per incapacitat permanent (total o absoluta), incrementada amb un complement destinat a remunerar a la persona que atengui al beneficiari.

Torna a dalt