Organs de Govern

L´òrgan de govern d´una fundació és el patronat i aquest vetlla perquè s´acompleixi la finalitat fundacional.

La junta del patronat estarà formada per un mínim de tres persones i el nomenament dels aptrons s´ha d´inscriure al Registre de Fundacions.

El patronat ha de tenir un president i un secretari. El càrrec de secretari pot correspondre a una persona que no tingui la condició de l´òrgan de goverb i en aquest cas, intervendrà a les reunions amb veu però sense vot.

Torna a dalt