Obligacions de facturació

Factures rectificatives

Expedició de la factura rectificativa

 • Quan la factura original no compleixi algun dels requisits del contingut de les factures i de les factures simplificades.
 • Quan quedin sense efecte total o parcialment les operacions o s’alteri el preu després d’efectuar-se l’operació.
 • Quan les quotes impositives repercutides s’han determinat incorrectament.
 • Quan el destinatari no hagi pagat les quotes i es declari concurs de creditors.
 • Quan les quotes repercutides siguin totalment o parcialment incobrables.

Termini

 • Tan aviat com es tingui constància de les circumstàncies que obliguen a la seva expedició i sempre que no hagin passat quatre anys des que es va meritar l’impost.

Forma

 • La rectificació es realitza amb l’expedició d’una nova factura en la que es fan constar les dades identificatives de la factura rectificada.
 • Es poden rectificar vàries factures en una sola factura rectificativa.
 • Quan la modificació ho es per descomptes o bonificacions pel volum d’operacions no cal identificar les factures rectificades, només cal determinar el període.
 • La factura rectificativa ha de complir els requisits de les factures i s’han d’expedir amb una sèrie diferent.
 • La rectificació es pot consignar indicant directament l’import de la rectificació, amb independència del seu signe, o bé tal com queda després de la rectificació, indicant en aquest cas l’import de la rectificació.

Torna a dalt