Novetats laborals: Conceptes salarials inclosos a cotització i cotització dels autònoms

DECLARACIÓ MENSUAL DE TOTS ELS CONCEPTES SALARIALS

Així mateix, la Disposició Final Tercera del Reial Decret-Llei 16/2013 de 20 de desembre, modifica l’article 109 de la LGSS establint l’obligació, per als empresaris, de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social en cada període de liquidació l’import de tots els conceptes retributius abonats als seus treballadors, amb independència de la seva inclusió o no a la base de cotització a la Seguretat Social i encara que resultin d’aplicació basis úniques. Per donar compliment a l’anterior, la TGSS ha dissenyat un nou fitxer denominat “Conceptes Retributius Abonats” (CRA) que s’haurà de remetre a través del Sistema RED, en el qual les empreses hauran de subministrar mensualment la informació sobre els conceptes retributius abonats determinants de la cotització realitzada durant aquest mes.

Per a major informació sobre aquest fitxer pot consultar el Manual d’Instruccions Tècniques que es troba disponible a l’àrea del Sistema RED de la pàgina web de la Seguretat Social (www.seg-social.es) en la següent ruta: Sistema RED » RED Internet » Documentació XARXA Internet » Instruccions Tècniques.

Aquests fitxers s’hauran de remetre a partir de març de 2014.

INCREMENT DE LA BASE MÍNIMA D’AUTÒNOMS PELS ADMINISTRADORS DE SOCIETATS

D’altra banda la Llei de Pressupostos estableix l’ increment de la base mínima per a aquells que cotitzin en el REPTA i la seva plantilla mitjana de treballadors per compte d’altri sigui igual o superior a 10 o aquells autònoms societaris que realitzin funcions d’administrador o posseeixin el control efectiu de la societat mercantil de la qual siguin partícips. Estaran exclosos els autònoms societaris durant el primer any d’activitat.

Recordem que el control efectiu de la societat es posseeix quan concorren algunes de les següents circumstàncies:

• Que tinguin, almenys, la meitat del capital de la societat per la qual presti els seus serveis estigui distribuït entre socis, amb els quals convisqui, i a els qui es trobi unit per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.

• Que la seva participació al capital social sigui igual o superior a la tercera part del mateix.

• Que la seva participació al capital social sigui igual o superior a la quarta part del mateix, si té atribuïdes funcions d’adreça i gerència de la societat.
Aquest increment equipara la base de cotització dels autònoms amb la dels treballadors per compte d’altri enquadrats en el grup 1 de cotització del Règim General, que és d’1.051,50 euros mensuals. Això implica que la quota a pagar sigui d’uns 315 euros mensuals

CANVIS EN ELS CONCEPTES INCLOSOS A LA BASE DE COTITZACIÓ.

El Reial Decret-llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar la ocupació dels treballadors estableix que la base de cotització per a totes les contingències i situacions emparades per l’acció protectora del Règim General, incloses les d’accident de treball i malaltia professional, estarà constituïda per la remuneració total, qualsevol que sigui la seva forma o denominació, tant en metàl·lic com en espècie, que amb caràcter mensual tingui dret a percebre el treballador o assimilat, o la que efectivament percebi de ser aquesta superior, per raó del treball que realitzi per compte d’altri.

Amb aquest canvi s’incorporaran a la base de cotització tant els suplerts (plusos de transport, vestuari, desgast d’eines o menyscapte de diners) com les retribucions en espècie (assegurances mèdiques, aportacions del promotor a plans de pensions o bons de menjar, entre uns altres).
Estaran exemptes d’aquesta mesura les assignacions per a despeses de locomoció del treballador que es desplaci fos del seu centre habitual de treball per realitzar el mateix en lloc diferent, quan utilitzi mitjans de transport públic, sempre que l’import d’aquestes despeses es justifiqui mitjançant factura o document equivalent. Igualment les partides anteriors quan la seva quantia no superi l’ establerta en la normativa estatal reguladora de l’IRPF. Tampoc afectarà a les indemnitzacions per defunció i les corresponents a trasllats, suspensions i acomiadaments, sempre en la quantia màxima prevista en norma sectorial o conveni col·lectiu aplicable.
Aquest increment de la base serà sufragat per empresa i treballadors en el percentatge d’aportació sobre la base que correspon a cadascun. Per tant incrementaran les assegurances socials a pagar per l’empresa en funció dels nous conceptes a computar i alhora la retenció a aplicar als treballadors en les nòmines, per la qual cosa el líquid a percebre serà menor.

MESURES PER FLEXIBILITZAR EL CONTRACTE DE TREBALL A TEMPS PARCIAL

Desapareix la possibilitat que els treballadors contractats a temps parcial puguin realitzar hores extraordinàries .

Es modifica el règim de les hores complementàries . Poden fer hores complementàries tants els treballadors contractats a temps parcial de forma indefinida com els temporals , només cal que la jornada ordinària establerta al contracte no sigui inferior a 10 hores setmanals en còmput anual .

A més s’incrementa el nombre d’hores complementàries , fixant com a límit el 30 % de les hores ordinàries (abans el 15 %) i es redueix el termini de preavís per realitzar aquestes hores , que passa de 7 a 3 dies .

S’afegeix l’obligació de registrar dia a dia la jornada dels treballadors a temps parcial . Lliurant còpia al treballador juntament amb el rebut de salaris del resum de totes les hores realitzades en cada mes , tant les ordinàries com les complementàries .

Així mateix , s’escurça la durada del període de prova a un mes en els contractes de durada determinada per temps no superior a sis mesos .

I s’incrementa la flexibilitat del temps de treball en el supòsit de reducció de jornada i salari per guarda legal d’un menor , ampliant l’edat del menor que passa dels 8 als 12 anys .

MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL PER TEMPS INDEFINIT DE SUPORT ALS EMPRENEDORS

El contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors podrà celebrar-se a temps parcial , com a conseqüència, els incentius fiscals establerts en l’art . 43 del Text refós de la Llei de l’Impost sobre Societats i les bonificacions a la Seguretat Social previstes en l’art . 4 de la Llei 3/2012 , s’aplicaran de manera proporcional a la jornada de treball pactada en el contracte .

CONTRACTES DE TREBALL EN PRÀCTIQUES PER LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL

Igual que per als contractes per a la formació i l’aprenentatge , podran celebrar contractes de posada a disposició entre una empresa de treball temporal i una empresa usuària en els mateixos supòsits i sota les mateixes condicions i requisits en què la empresa usuària podria celebrar un contracte de treball en pràctiques .

Així mateix , les empreses usuàries que transformin en contractes  indefinits aquests contractes en pràctiques , tindran dret als mateixos incentius que els establerts per als contractes per a la formació i l’aprenentatge .

REQUISITS NECESSARIS PER ACCEDIR A LA REDUCCIÓ PER CONTRACTACIÓ A TEMPS PARCIAL AMB VINCULACIÓ FORMATIVA.

Es concreta el requisit ” Procedir d’un altre sector d’activitat ” necessari per optar a la reducció per contractació a temps parcial amb vinculació formativa , especificant que s’entendrà per sector d’activitat el identificat com Classe mitjançant un codi numèric de quatre xifres en l’annex del Reial decret 475/2007 , de 13 d’abril , pel qual es s’aprova la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009) , d’acord amb el seu article 3.d ) .

A més, aquest Reial decret llei disposa altres mesures rellevants, entre les quals cal destacar:

REDUCCIÓ D’UN 1% DEL TIPUS DE COTITZACIÓ PER DESOCUPACIÓ EN ELS CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA A TEMPS PARCIAL

El tipus de cotització per a la contingència de desocupació en els contractes de durada determinada a temps parcial per al 2014 serà del 8,30% , del qual el 6,70 % serà a càrrec del empresari i el 1,60% a càrrec del treballador .

AMPLIACIÓ DEL TERMINI QUE PERMET EFECTUAR CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE NO VINCULATS A CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT O TÍTOLS DE FORMACIÓ

Fins al 31 desembre 2014 podran celebrar contractes per a la formació i el aprenentatge no vinculats a certificats de professionalitat o títols de formació.

Aquest Reial decret llei sí que afecta a la seva aplicació .

Entrada en vigor : 22.12.2013

 

Torna a dalt