Impost sobre successions i donacions

Successions

Estan subjectes a l’impost les adquisicions de béns i drets i assegurances de vida  com a conseqüència de la defunció de la persona causant.

TRÀMITS PREVIS

  • Obtenció del certificat de defunció de la persona causant i del certificat d’actes de darrera voluntat
  • Tramitar la declaració d’hereus si no hi ha testament
  • Acceptació i adjudicació de l’herència

MODELS D’AUTOLIQUIDACIÓ

650 Herències
652 Assegurances sobre la vida
653 Consolidació de domini
660 Declaració de successions

OBLIGACIÓ DE PRESENTAR L’IMPOST

Les persones físiques que adquireixin béns o drets per herència, llegat o un altre títol successori, i les persones beneficiàries d’assegurances de vida, com a conseqüència de la defunció de la persona contractant assegurada (assegurança individual) o de la persona assegurada (assegurança col·lectiva), quan la persona contractant o l’assegurada, segons el cas, és una persona diferent de la beneficiària.

DADES D’INTERÈS

REDUCCIONS BASE IMPOSABLE

REDUCCIONS PERSONALS A PARTIR 1/02/2014 FINS 31/01/2014
GRUP I
< 21 anys 100.000 275.000
Augment per cada any < 21 12.000 33.000
Límit 196.000 539.000
GRUP II
Cònjuge 100.000 500.000
Fill 100.000 275.000
Resta de descendents 50.000 150.000
Ascendents 30.000 100.000
GRUP III 8.000 50.000
GRUP IV Sense reducció Sense reducció
Adquirent > 75 anys 275.000 (només Grup II) Incompatible amb discapacitat 275.000 Incompatible amb discapacitat
Reducció addicional Desapareix 50% de les reduccions personals
 
ALTRES REDUCCIONS
Per assegurances de vida 25.000
Adquisició empresa individual 95% valor net
Participacions en entitats 95% (97% si societats laborals)
Adquisició habitatge habitual 95% amb el límit de 500.000
Adquisició finques forestals amb pla gestió 95%
Adquisicions béns explotacions agràries 95%
Sobreimposició decennal Quantitat major de: quotes pagades, 50%, 30% ó 10%  valor béns

BONIFICACIONS

Es manté la bonificació del 99% de la quota tributària pels cònjuges. Per la resta de contribuents dels Grups I i II la bonificació és la de la taula següent:

Base imposable Bonificació Resta base imposable Bonificació marginal
1

0,00

0%

100.000

99%

2

100.000

99%

100.000

97%

3

200.000

98%

100.000

95%

4

300.000

97%

200.000

90%

5

500.000

94,20%

250.000

80%

6

750.000

89,47%

250.000

70%

7

1.000.000

84,60%

250.000

60%

8

1.500.000

76,40%

500.000

50%

9

2.000.000

69,80%

500.000

40%

10

2.500.000

63,84%

500.000

25%

11

3.000.000

57,37%

En endavant

20%

 Els percentatges de bonificació es redueixen a la meitat si el contribuent opta per aplicar reduccions i exempcions diferents de les reduccions per circumstàncies personals, per assegurances de vida, per habitatge habitual i per sobreimposició decennal.

TARIFA

Base liquidable Quota Resta base Tipus
0 0 50.000 7%
50.000 3.500 150.000 11%
150.000 14.500 400.000 17%
400.000 57.000 800.000 24%
800.000 153.000 En endavant 32%

COEFICIENTS MULTIPLICADORS

GRUPS I i II 1,00
GRUP III 1,5882
GRUP IV 2,00

DEFINICIÓ DE GRUPS

GRUP I Descendents i adoptats menors de 21 anys
GRUP II Descendents i adoptats de 21 o + anys, cònjuges, ascendents i adoptants
GRUP III Col·laterals de 2on i 3er grau, ascendents i descendents per afinitat
GRUP IV Col·laterals de 4rt grau, graus més distants i estranys
2on grau: avis, germans; 3er grau: tiets; 4rt grau: cosins

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Sis mesos comptats des del dia de la defunció de la persona causant. Es pot sol·licitar, dins els cinc primers mesos del termini de presentació, una pròrroga de sis mesos més per presentar la declaració i l’autoliquidació de l’impost en el supòsit d’herència.

Torna a dalt