Impost sobre la renda de les persones físiques

Obligació de declarar

Estan obligats a presentar declaració els contribuents següents:

  • Contribuents que hagin obtingut en l’exercici rendes superiors als imports que s’indiquen pels no obligats a declarar
  • Contribuents que voler desgravar per pla de pensions o deducció habitatge habitual
  • Contribuents que malgrat no estar obligats volen sol·licitar la devolució

Per altra banda, no estan obligats a presentar la declaració els contribuents que no superin els límits següents:

  • Ingressos del treball inferiors a 22.000 € rebuts d’un sol pagador, o 12.000 € en els casos següents: ingressos del treball de més d’un pagador (import segon pagador o restants <=1.500 € anuals), ingressos del treball d’un pagador sense obligació de retenir, ingressos del treball subjectes a tipus fixes de retenció, i pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
  • Rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials amb retenció que no superin 1.600 € anuals
  • Rendes immobiliàries imputades per immobles urbans diferents de l’habitatge habitual, rendiments de lletres del tresor, o subvencions per adquisició d’habitatge de protecció oficial que no superin a 1.000 € conjuntament
  • Rendiments íntegres del treball, del capital , activitats econòmiques i guanys patrimonials sense retenció per un import màxim conjunt de 1.000 € anuals, i pèrdues patrimonials inferiors a 500 €

Torna a dalt