Impost de societats

OBLIGACIÓ DE DECLARAR

La regla general és que totes les societats i altres entitats estan obligades a presentar declaració.

No han de presentar declaració:

a) les entitats amb exempció total de l’impost (administracions públiques)

b) les entitats parcialment exemptes (associacions) si compleixen simultàniament els requisits següents:

  • ingressos totals <= 50.000 € anuals
  • ingressos de rendes no exemptes sotmeses a retenció <= 2.000 € anuals
  • la totalitat de les rendes no exemptes obtingudes han d’estar sotmeses a retenció

MODELS DE DECLARACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ

MODEL
200 Model general
202 Model de pagament fraccionat
220 Obligatori per les societats dominants dels grups

El termini de presentació de la declaració de l’Impost de societats és durant els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la finalització del període impositiu. Per tant, si l’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, el termini de presentació és durant els 25 primers dies naturals de juliol.

El termini de presentació dels pagaments fraccionats és durant els 20 primers dies naturals d’abril, octubre i desembre.

TIPUS IMPOSITIUS

ENTITAT % 2016 
En general 25
Entitats de dimensió reduïda 25
Microempreses 25
Nova constitució (durant primer periode impositiu amb base imposable positiva i el següent) 15
Cooperatives fiscalment protegides 20
Entitats parcialment exemptes 25
Entitats sense finalitats lucratives (Llei 49/2002) 10

 

PAGAMENTS FRACCIONATS

A partir del 01/10/2016:

Art. 45.2 LLEI IS 18% quota íntegra últim període impositiu menys deduccions, bonificacions i retencions i ingressos a compte. Si el resultat és 0 o negatiu no hi ha obligació de presentar la declaració
Art. 45.3 LLEI IS Si la xifra de negocis dels 12 mesos anteriors NO SUPERA els 10 milions d’euros: 17% sobre la base imposable dels 3,9 o 11 primers mesos de cada any natural menys bonificacions, retencions i ingressos a compte, i pagaments fraccionats (*)
Art. 45.3 LLEI IS Si la xifra de negocis dels 12 mesos anteriors SUPERA els 10 milions d’euros: El percentatge serà del 24% amb un import mínim a ingressar del 23% del resultat comptable dels 3, 9 i 11 primers mesos de cada exercici. Aquesta quantitat només es pot minorar amb els pagaments fraccionats realitzats amb anterioritat. (*)

(*) Modalitat obligatòria pels subjectes passius que tenen la consideració de grans empreses, és a dir, un volum d’operacions superior a 6.010.121,04 €.

Torna a dalt