Gestió i control

Pla comptable

a) Pla General de Comptabilitat

El Pla General de comptabilitat és el text legal que regula la comptabilitat de les empreses. Va ser aprovat pel Real Decret 1514/2007 de 16 de Novembre i és vigent a partir de  l’u de Gener de 2008.

b) Pla General de Comptabilitat Petites i Mitjanes Empreses i criteris específics per microempreses.

El Real decret 1515/2007 va aprovar el Pla de Pimes i els criteris específics per microempreses.

El Pla de Pymes te caràcter voluntari, si be una vegada adoptat per complir els requisits s’ha de mantenir durant tres exercicis consecutius, igual que els criteris per microempreses, excepte que l’empresa deixi de ser Pime.

 1. Condicions per aplicar el pla de Pimes:
  Reunir durant dos exercicis consecutius a la data de tancament de cada un d’ells, almenys dos dels requisits següents:

  1. TOTAL ACTIU < 2.850.000 €
  2. IMPORT NET XIFRA NEGOCI < 5.700.000€
  3. PROMIG TREBALLADORS < 50
 2. Criteris per a les microempreses
  Reunir durant dos exercicis consecutius a la data de tancament de cada un d’ells, al menys dos dels requisits següents:

  1. TOTAL ACTIU < 1.000.000 €
  2. IMPORT NET XIFRA NEGOCI < 2.000.000€
  3. PROMIG TREBALLADORS < 10

c) ADAPTACIONS SECTORIALS DEL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT

Alguns sectors empresarials  han de seguir de forma obligatòria plans específics  creats durant la vigència  de l’anterior pla comptable.

Aquestes empreses han de continuar aplicant el seu pla, en tot allò que no contradigui al codi de comerç i el pla general vigent.

Segueixen vigents plans sectorials aprovats durant la vigència de l’anterior pla del 1990 entre altres:

El Pla de Societats Anònimes Esportives, RD 1251/1999
El pla d’empreses Immobiliàries Ordre de 28/12/1994
El Pla d’empreses Constructores Ordre 27/1/1993

També, s’han anat aprovant  plans sectorials els darrers anys, durant la vigència del nou pla  del 2007 com :

El Pla de cooperatives per la ordre EHA/33660/2010 de 21 de desembre.
El Pla d’entitats sense fins lucratius pel RD 1491/2011 de 24 d’octubre.

Torna a dalt