Fiscalitat de la successió d’empreses

Per donació

EMPRESA INDIVIDUAL

Hi ha una reducció a l’Impost de Successions i Donacions del 95% del valor de l’adquisiciód’elements patrimonials afectes a una empresa individual o activitat professional de la persona donant per part del cònjuge, descendent, ascendent, adoptat, adoptant o col·lateral fins al tercer grau, sempre que:

La persona que dóna sigui major de 65 anys o es trobi en situació d’incapacitat permanent en grau d’absoluta o gran invalidesa
Exercís de manera habitual i directa l’activitat percebent uns rendiments que representin com a mínim el 50% dels seus rendiments
A la data de la donació cessi en l’activitat i deixi de percebre aquests rendiments

La reducció tambés és aplicable quan l’adquirent, sense tenir la relació de parentiu esmentada, té una vinculació laboral o de prestació de serveis amb l’empresa amb una antiguitat mínima de deu anys, amb tasques de responsabilitat en la gestió o direcció amb una antiguitat mínima de cinc anys.

El gaudi definitiu de la reducció queda condicionat al manteniment de l’exercici de l’activitat i de la titularitat i afectació dels béns durant el termini de cinc anys.

PARTICIPACIONS EN ENTITATS

Hi ha una reducció a l’Impost de Successions i Donacions del 95% (97% si es tracta de societats laborals) del valor de les participacions d’entitats adquirides per part del cònjuge, descendent, ascendent, adoptat,  adoptant o col·lateral fins al tercer grau, sempre que es compleixen les següents condicions:

L’activitat principal de l’entitat no pot ser la gestió d’un patrimoni
La persona donant ha de ser major de 65 anys o trobar-se en situació d’incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa
La persona causant ha de tenir una participació superior al 5% individualment o del 20% juntament amb el cònjuge, descendents, ascendents, adoptats, adoptants o col·laterals fins al tercer Grau
Exercir el causant a alguna de les persones anteriors funcions de direcció per les quals percebés una remuneració que representés més del 50% dels seus rendiments de treball i d’activitats econòmiques

El gaudi definitiu de la reducció queda condicionat al manteniment de l’adquisició durant el termini de cinc anys.

IRPF

Estan exempts d’IRPF els guanys patrimonials obtinguts pel donatari sempre que es tingui dret a la reducció.

Torna a dalt