Fiscalitat d’autònoms i empreses individuals

IRPF

Els autònoms i les empreses individuals poden estar en dos règims diferents de determinació del rendiment net d’IRPF: estimació directa i estimació objectiva.

Estimació directa

Modalitats: Estimació directa normal i estimació directa simplificada

Estimació directa normal

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Empresaris i professionals amb import de la xifra de negocis del conjunt de totes les seves activitats superi 600.000 € anuals en l’any anterior, o que hagin renunciat a l’estimació directa simplificada.

DECLARACIONS A PRESENTAR

Model 130 Pagament fraccionat. Estimació directa

Qui l’ha de presentar: empresaris o professionals persones físiques i socis d’entitats en règim d’atribució de rendes (SCP, comunitats de béns, herències jacents) que realitzin activitats econòmiques en estimació directa. No l’han de presentar els professionals amb més del 70% dels seus ingressos sotmesos a retenció.

Periodicitat: trimestral, 1 al 20 d’abril, 1 a 20 de juliol, 1 a 20 d’octubre, i 1 a 30 de gener. Quan l’últim dia de presentació és inhàbil el termini finalitza el proper dia laborable.

Estimació directa simplificada

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Empresaris i professionals les activitats dels quals no estiguin incloses a estimació objectiva, o que hagin renunciat o quedat exclosos d’estimació objectiva; i sempre que l’ import de la xifra de negocis del conjunt de totes les seves activitats no superi 600.000 € anuals en l’any anterior i no hagin renunciat a l’estimació directa simplificada.

DECLARACIONS A PRESENTAR

Model 130

Estimació objectiva (*)

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Empresaris i professionals que realitzin activitats incloses a l’Ordre que cada any aprova els mòduls, no hagin renunciat a l’estimació objectiva, i amb les condicions següents:

Volum de rendiments íntegres no superi 150.000 €, excepte activitats agrícoles, ramaderes i forestals
Activitats agrícoles, ramaderes i forestals 250.000€ rendiments íntegres
En cas que es facturi a empresaris o professionals més de 75.000€ no es podrà aplicar aquest règim
Que el volum de compres no superi 150.000 € anuals
Que l’activitat no es realitzi fora de l’àmbit d’aplicació de l’impost
Que no s’hagi renunciat al règim

(*) Segurament es tornarà a modificar abans de final d’any: 250.000€ en comptes de 150.000€ i 125.000€ en comptes de 75.000€.

DECLARACIONS A PRESENTAR

Model 131 Pagament fraccionat. Estimació objectiva

Qui l’ha de presentar: empresaris o professionals persones físiques i socis d’entitats en règim d’atribució de rendes (SCP, comunitats de béns, herències jacents) que realitzin activitats econòmiques en estimació objectiva.

Periodicitat: trimestral, 1 al 20 d’abril, 1 a 20 de juliol, 1 a 20 d’octubre, i 1 a 30 de gener. Quan l’últim dia de presentació és inhàbil el termini finalitza el proper dia laborable.

Torna a dalt