Contractes de treball

CARACTERÍSTIQUES D’UN CONTRACTE DE TREBALL.
QUÈ ÉS?

Un contracte de treball és un acord entre empresari i treballador pel qual aquest s’obliga a prestar determinats serveis per compte de l’empresari i sota la seva direcció, a canvi d’una retribució.

PODEN SIGNAR-HO:

  • Els majors d’edat (18 anys).
  • Els menors de 18 anys legalment emancipats.
  • Majors de 16 i menors de 18 si tenen autorització dels pares o de qui els tingui al seu càrrec. Si viuen de forma independent, amb el consentiment exprés o tàcit dels seus pares o tutors.

La durada

Un contracte de treball pot ser indefinit (fix), o bé tenir una durada determinada (temporal).

En principi tot contracte de treball és indefinit i a jornada completa, tret que en el contracte de treball s’estableixi el contrari.

Les normes que regulen cada tipus de contracte temporal, estableixen quina és la durada mínima i màxima del contracte.

Classes de contractes:

Entre altres,

Contracte indefinit ordinari

Contracte indefinit de suport als emprenedors.

Requisits treballadors: Treballadors inscrits com a demandants d’ocupació, en el supòsit de que es puguin aplicar bonificacions.

Requisits de l’empresa: Entre altres requisits, l’empresa ha de tenir menys de 50 treballadors.

Característiques del contracte: Ha de ser per temps indefinit i a jornada complerta. Hi ha un període de prova d’un any.

Incentius: Aquest tipus de contracte pot implicar incentius fiscals i de seguretat social en funció del cas en concret.

Contracte de treball fix-discontinu

El contracte per temps indefinit de fixos discontinus es concertarà per realitzar treballs que tinguin el caràcter de fixos discontinus i que no es repeteixin en dates concretes dins el volum normal de l’activitat de l’empresa.

Contractes de formació: Contracte en pràctiques i Contracte per la formació i aprenentatge.

Contracte de pràctiques: El contracte de pràctiques es podrà subscriure amb qui tingui un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents. No poden haver transcorregut més de 5 anys, o 7 quan el contracte es concerti amb un treballador amb discapacitat, des de la finalització dels estudis.

Contracte de formació i aprenentatge: El contracte per a la formació i l’aprenentatge tindrà per objecte la qualificació professional dels treballadors en un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda  en una empresa amb activitat formativa.

Es podrà celebrar amb treballadors majors de setze anys i menors de vint-i-cinc (podran celebrar-se amb menors de trenta anys fins que la taxa de desocupació se situï per sota del 15%) que no tinguin la qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional requerida per concertar un contracte en pràctiques.

El límit màxim d’edat no serà aplicable quan el contracte es concerti amb persones amb discapacitat, ni amb els col·lectius en situació d’exclusió social. Els contractes no podran celebrar-se a temps parcial.

Contractes d’obra o servei determinat.

Aquest contracte té per objecte la realització d’obres o serveis amb autonomia i substantivitat pròpies dins de l’activitat de l’empresa i l’execució de la qual, encara que limitada en el temps, és en principi de durada incerta, no podent tenir una durada superior a tres anys.

Contracte per circumstàncies de la producció.

Es concerta per atendre exigències circumstancials del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes, encara que es tracti de l’activitat normal de l’empresa.

Torna a dalt