Constitució d'una Fundació

Calen les següents condicions per constituir una fundació:

1.- Comptar amb una o varies persones fundadores.

2.  Comptar amb un patrimoni.

3.- Una finalitat lícita i d´inetrès general.

En la carta fundacional, que s´ha de formalitzar en escriptura pública, constarà com a mínim:

–       La denominació, el domicili i la nacionalitat dels fundadors.

–       La voluntat de constituir una fundació.

–        Els estatuts de la fundació.

–       La seva dotació inicial i en el supòsit de no aportar diners, s´indicarà la naturalesa dels béns, la seva pertinença, el títol d´aportació i la seva valoració.

–       La designació de les persones que han de constituir el patronat inicial i la seva acceptació.

Les fundacions també es poden constituir ordenades per causa de mort.

La dotació mínima per constituir una fundació serà de 30.000 euros per les de durada idenfinida i de 15.000 euros per les de durada temporal.

Torna a dalt