Conceptes bàsics

Determinats vehicles precisen d’autorització administrativa de transports.

Les autoritzacions de transports poden ser públiques o privades segons l’ús que té el vehicle.

Les autoritzacions de transports poden ser de mercaderies o viatgers segons el seu objecte, depenent de si es transporta material en el primer cas o persones en el segon.

El transport de mercaderies es pot classificar en:

 • Públic pesant (MDP) Per als vehicles de més de 3.500 kg. de M.M.A.
 • Públic lleuger (MDL) Per als vehicles amb una M.M.A. igual o menor de 3.500 Kg.
 • Privat

El transport de viatgers es pot classificar en:

 • Autocar (VD)
 • Taxi (VT)

Segons l’àmbit del transport, es pot classificar en:

 • Interior: Circulació dins del territori de l’estat espanyol.
 • Internacional: Circulació parcial per l’estranger.

Els tipus de vehicles de transport de mercaderies que no precisen de targeta són:

 • Els transports públics realitzats en vehicles de fins a 2.000 kg. de M.M.A.
 • Els transports privats complementaris realitzats en vehicles de fins a 3.500 kg. de M.M.A.
 • Els transports públics o privats realitzats en vehicles de menys de 3 rodes.
 • Els transports de vehicles agrícoles d’ús particular
 • Els vehicles de transport funeraris
 • Els transports d’escombraries i immundícies
 • Els transports de diners, i mercaderies de valor
 • Els transports de material mèdic i farmacèutic
 • Els transports oficials.
 • M.M.A. (massa màxima autoritzada): és el pes màxim total amb que pot circular el vehicle. És la suma de la tara (pes del vehicle) i la càrrega que pot portar.

Torna a dalt