C.A.P.

Certificat d'Aptitud Professional

Segons Real Decret 1032/2007, de 20 de juliol, s’estableix la obligatorietat d’una dur a terme una nova formació continua per a conductors que disposin de les categories de carnet “C” i “D”.

Aquesta formació consta d’un total de 35 hores en algun centre de formació autoritzat, amb un temari predeterminat, havent-la de renovar cada 5 anys.

S’haurà d’haver obtingut el primer certificat d’aptitud professional, abans d’uns plaços que marca la llei.

Una vegada superat el curs de formació, s’haurà de sol·licitar el document de la targeta C.A.P. al Departament de Transports de la Generalitat de Catalunya.

La obtenció d’aquest certificat va sobre el conductor, tant per autònoms com per assalariats, siguin o no titulars del vehicle, i per tant totes les empreses amb treballadors també haurien d’informar-los.

“Adjuntar quadre obtenció primer Cerificat d’Aptitud Professional i el programa de matèries de formació”

Torna a dalt