Indústria – Altres serveis

Diagnòstic tarifari de subministraments energètics

En els darrers anys s’han produït canvis importants en la legislació que regula la contractació de subministraments energètics, que afecten en diversos aspectes els contractes energètics existents. Habitualment la nova contractació d’aquests serveis s’ha deixat i es continua deixant en mans de les companyies distribuïdores i rarament es revisen els contractes existents, el que representa que en un gran nombre de casos la contractació no és la més adequada a les característiques del subministrament.

Amb un simple anàlisi de les últimes factures de subministrament (preferiblement durant el darrer any) es poden obtenir estalvis directes entre un 7 i un 30% del cost de l’energia amb una baixa inversió, amortitzable en un període comprés entre 3 i 18 mesos.

El cost de l’assessorament es fixa en un 25% de l’estalvi previst durant 1 any amb actuacions de baixa inversió (amortització màxima 18 mesos inclòs el cost de l’assessorament).

Les inversions a realitzar a la instal·lació es limiten a petits càrrecs de la companyia per regulació d’equips de mesura o en alguns casos la instal·lació d’algun tipus d’equip de compensació d’energia reactiva.

Torna a dalt