Actualitat

Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals, eix 4 Leader del Programa de Desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013

Finalitat: fomentar la realització d’inversions que generin activitat i diversificació econòmica a les zones rurals.

 Línies d’ajut:

Mesura 12301. Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris

Creació, ampliació i/o millora de microempreses o  pimes agroalimentàries, així com també, d’agrobotigues.

Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses

Creació, ampliació i/o millora de microempreses.

Mesura 313. Foment d’activitats turístiques

Creació, ampliació i/o millora d’establiments turístics de capacitat reduïda o d’empreses d’activitats d’oci. Les modalitats d’allotjament subvencionables són: allotjaments rurals, hotel, hostal, fonda, càmping, alberg de joventut, casa de colònies i granja escola o assimilables.

Mesura 323. Conservació i millora del patrimoni rural

Projectes d’inversió elegible superior a 70.000,00 euros, que generin activitat econòmica i serveixin per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de l’arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d’actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l’àmbit territorial Leader. (En aquesta convocatòria 2013 els beneficiaris d’aquesta mesura seran del Berguedà, quedant exclosos la resta de territoris).

Tipus i quantia dels ajuts: Subvenció a fons perdut fins a un màxim del 35% de la inversió elegible, incrementable en un 5% més si l’empresa opta a realitzar un Pla de Millora de l’empresa per tal de ser sostenible a nivell econòmic, social i ambiental.

 Termini de presentació de sol·licituds: 13 de febrer de 2014.