Actualitat

DECLARACIONS DE MAIG I JUNY

 • El termini de presentació és el següent:
 • ESBORRANYS
  • Via electrònica o telefònica: 6/4/2015 a 30/6/2016
  • Via presencial: 10/5/2016 a 30/6/2016
 • DECLARACIONS
  • Via electrònica: 6/4/2016 a 30/6/2016, també PATRIMONI
  • Via presencial: 10/5/2016 a 30/6/2016
 • Domiciliació declaracions
  • Fins el 25/6/2016

Obligacions tributàries del mes d’abril

Les obligacions tributàries del mes d’abril són les següents:

– Obligacions mensuals i trimestrals:

– El dia 6 d’abril s’obre el període per presentar la declaració del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. L’últim dia per a la seva presentació és el 30 de juny de 2015.

Ajuts Leader 2016

QUI POT SER BENEFICIARI DELS AJUTS

 

Privats: Persones físiques o jurídiques (microempreses, PIMEs, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 50%)

 

Públics: Ajuntaments, consells comarcals, Entitats Municipals Descentralitzades, consorcis, associacions i fundacions participades per ens locals (en igual o més d’un 50%), que realitzin inversions en:

 • Recuperació del patrimoni cultural i natural
 • Infraestructures públiques per la mitigació del canvi climàtic
 • Infraestructures recreatives que generin activitat econòmica i ocupació.

 

TIPUS I QUANTIA DELS AJUTS

– Per projectes de caràcter privat l’import de l’ajut serà com a màxim d’un 40% de les despeses elegibles. Per projectes de caràcter públic aquest import serà com a màxim d’un al 80% de les despeses elegibles.

– L’import de l’ajut pot arribar com a màxim a 100.000,00 euros per persona beneficiària, per projecte i per anualitat.

– L’import de l’ajut pot arribar com a màxim els 200.000,00 euros per beneficiari en un període de 3 anys (el vigent i els dos anteriors).

– Sens perjudici d’aquests imports màxims subvencionables, aquests ajuts, excepte els ajuts destinats a les empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris inclosos en l’annex I del Tractat de funcionament de la UE,  se sotmeten al Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de mínimis, i, per tant, el total d’ajuts de mínimis atorgar a una persona sol·licitant no podrà excedir de 200.000 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

 

TERMINIS

 

Publicació de la convocatòria: 28 de Gener de 2016
Termini de presentació de sol·licituds 21 de Març de 2016
Resolució Aprox. 4 mesos post-sol·licitud
Desenvolupament de la inversió Es pot iniciar després de la visita de no inici d’obres
 Justificació d’inversió iniciada/licitades 30 de Novembre de 2016
Certificació 30 de Juny de 2017
Compliment dels compromisos Durant cinc anys a partir de l’últim pagament

Reforma del Codi Penal

El motiu de la present nota és per informar-vos de la modificació introduïda al Codi Penal mitjançant la Llei Orgànica 1/2015 de 30 de març i que possibilitarà que les empreses adoptin i implantin un pla de prevenció de delictes que permetria evitar la possible responsabilitat penal de l’empresa, així com la del seu òrgan d’administració.

La reforma introduïda va entrar en vigor el passat 1 de juliol de 2015 i des d’aleshores la pròpia empresa pot tenir una responsabilitat penal directa pels delictes comesos en nom o per compte d’aquesta i al mateix temps, aquesta responsabilitat també recaurà en l’òrgan d’administració que de fet o de dret representi a l’empresa.

El pla de prevenció de delictes penals és un conjunt de mesures i actuacions que tenen per objecte prevenir i al mateix temps, evitar que l’empresa realitzi accions delictives. Aquests delictes poden ser comesos per la mateixa empresa, així com per treballadors o personal integrat en l’estructura de l’empresa. Cal remarcar, que els delictes també poden ser comesos de forma involuntària o bé per negligència.

La llei no delimita les empreses que poden implementar un pla de prevenció de delictes penals i conseqüentment, qualsevol empresa es troba immersa en risc de cometre actuacions delictives. Malgrat l’exposat, les empreses amb activitat i treballadors tenen una major exposició a la comissió de delictes penals i conseqüentment, en aquests casos serà necessari tenir implementat un pla de prevenció de delictes penals. A títol d’exemple, qualsevol actuació que comporta un dany mediambiental, contra la salut pública o cadena alimentària, danys urbanístics, corrupció, propietat intel·lectual i industrial, etc….. i que hagi estat provocat de forma voluntària o involuntària, comportarà unes penes i sancions penals a l’empresa i al seu òrgan d’administració, sempre i quan, no s’hagi pogut acreditar la implantació del pla de prevenció.

Per tot això, pensem que tenint en compte la transcendència de la reforma introduïda, cal estudiar cas per cas la necessitat de disposar del pla de prevenció i el convidem  a analitzar amb el nostre despatx la seva implantació.