Actualitat

Model 232

Pels períodes iniciats a partir de 1 de gener de 2016 la informació que es presentava sobre les operacions vinculades en el model 200, s’ha traslladat a un nou model el 232.

Termini de presentació:

El model 232 es presentarà en el mes següent als 10 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. En el que és refereixi la informació a presentar.

Obligats:

  • Contribuents de l’impost de societats i del IRNR que actuïn en establiments permanents.
  • Entitats amb regim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presencia en territori espanyol.

Que realitzin les següents operacions:

  • Operacions amb la mateixa persona o entitat vinculada sempre que l’import del conjunt de les operacions superi els 250.00 euros ( iva exclòs ) en el període impositiu.
  • Operacions especifiques ,segons art. 18.3 de la llei i el 16.5 del reglament, sempre que l’import conjunt de cada d’aquest tipus d’operacions superi els 100.000 euros ( iva exclòs ) en el període impositiu.
  • Com a novetat, dir que amb independència de l’import del conjunt d’operacions realitzades amb una mateixa persona o entitat vinculada, respecte d’aquella amb operacions del mateix tipus i que utilitzin al mateix temps el mateix mètode de valoració , sempre que l’import del conjunt de les operacions en el mateix període impositiu sigui superior al 50 % de la xifra de negocis de l’entitat.
  • Operacions en paradisos fiscals. Sempre informarem independentment de l’import.

Tornar a les notícies